Com, quan, què i per què avaluem? Reflexions i consells sobre aquesta pràctica essencial

Descarregar Pdf

En aquests últims anys s’ha parlat dels diferents tipus d’avaluació posant èmfasis en l’avaluació contínua. El fet de saber en quin moment del seu procés d’aprenentatge es troba cada estudiant és crucial per poder millorar i optimitzar l’adquisició de coneixement, ja que l’avaluació forma part d’aquest procés. També és important l’avaluació inicial per ser conscient dels coneixements previs i l’avaluació final com a tancament de l’assignatura.

Centrant-nos en l’avaluació contínua, al llarg del procés d’aprenentatge, és summament important que els estudiants coneguin en quin punt estan en la seva adquisició, comprensió i interiorització de coneixements per tal que puguin reconduir el seu aprenentatge. Per aquesta raó, la retroalimentació o feedback té un paper clau i ha de complir dos condicions per a la seva implementació:

- En primer lloc, ha de ser vist com un fet útil, amb una informació usable i comprensible pels estudiants.

- En segon lloc, no ha d’anar acompanyat d’una nota o puntuació, a no ser que siguin proves que comptin per l’avaluació global de l’assignatura.

A través d’aquest feedback, els estudiants poden desenvolupar estratègies adequades per ajustar els seus processos d’aprenentatge i el professorat els hauria de donar suport.

A més, també s’ha de diversificar les proves per donar oportunitats a tothom. Les formes i estratègies que es poden dur a terme en una avaluació formativa són múltiples i han d’estar adaptades a les necessitats i característiques de cada moment. Per exemple, es pot proposar una tasca d’autoavaluació . El campus virtual de la nostra universitat ens ofereix l’eina Test que pot anar molt bé per tasques autocorrectives. Es pot deixar preparada la informació del feedback segons la resposta que hagi seleccionat cada estudiant i decidir quan la fem visible.

També resulta molt interessant l’avaluació entre iguals (coavaluació). Aquesta modalitat d’avaluació afavoreix un nivell més profund de comprensió i un pensament crític i constructiu. Hi hem de tenir en compte que els estudiants comprenguin com han d’avaluar als companys (mitjançant rúbriques) implicant-los en la construcció i elecció d’aquests ítems. Aquest procés es pot dur a terme a l’eina d’Activitats del campus virtual i també a l’eina de Rúbriques.

A més, el campus també ofereix l’eina de Qualificacions que permet organitzar les puntuacions a les diferents dinàmiques que es realitzen i publicar els resultats per cada alumne.

Per acabar, exposar dues idees que s’han de tenir sempre molt presents: d’una banda, el que no s’avalua es devalua. D’altra banda, s’ha d’assegurar que l’avaluació sigui una eina per comprendre i transformar els processos educatius i que no es converteixi en una eina d’exclusió i comparació entre estudiants.

Noemí Verdú i Jordi Juárez - Unitat SAAD