NOTA IMPORTANT: Tot el material que es maqueti des del nostre servei seguirà les directrius establertes al protocol per a la creació de materials docents.

 

La virtualització d’activitats formatives requereix la utilització dels recursos necessaris per a què els resultats del procés assoleixin un elevat nivell de qualitat tècnica i pedagògica, garantint als estudiants un bon nivell de satisfacció en la seva experiència a la universitat.


Aquesta Guia de suport i assessorament per a les titulacions online de la UdL té l’objectiu de facilitar la tasca del professorat en els diferents processos de virtualització de la docència de la UdL.


La Guia s’estructura en set elements:

  1. La planificació de l’assignatura a través de la Guia docent de la UdL.
  2. L’estructuració i presentació dels continguts.
  3. Les propostes d’activitats d’aprenentatge.
  4. La comunicació i la col·laboració.
  5. La gestió de l’avaluació dels aprenentatges
  6. La utilització del campus virtual.
  7. La valoració de la qualitat del procés formatiu.


Veure la guia